กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/848
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ทรอสโทไคตริดส์จากป่าชายเลนเป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biodiversity of thraustochytridds from mangrove forest and its application as the food source of highly unsaturated fatty acids in aquaculture
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมถวิล จริตควร
สุดารัตน์ สวนจิตร
เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กรดไขมันดีเอชเอ
กรดไขมันไม่อิ่มตัว - - วิจัย
จุลินทรีย์ - - วิจัย
ทรอสโทคิทริดส์ - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ได้คัดแยกจุลินทรีย์ทะเลกลุ่มทรอสไคตริดส์จากใบไม้ป่าชายเลนที่ร่วงหล่นบริเวณป่าชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากจำนวนพันธุ์ไม้ทั้งหมด 5 ชนิด พบทรอสโทไคตริดส์ ทั้งสิ้น 687 ไอโซเลท สามารถจัดจำแนกตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้ 2 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ Aurantiochytrium mangrovei (Schizochytrium mangrovei), Aurantiocgytrium limacinum (Schizochytrium limacinum) และ Ulkenia visurgensis โดยชนิดที่พบมากที่สุดคือ A.mangrovei รองลงมาคือ A.limacinum และ Ulkenia visurgensis ตามลำดับ เมื่อพิจารณาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนแต่ละชนิด พบว่าตาตุ่มทะเลมีเปอร์เซ็นต์การพบทรอสโทไคตริดส์ (Frequency of Occurrence) สูงสุดเท่ากับร้อยละ 43 รองลงมาคือแสมทะเล (ร้อยละ 39) โพทะเล (ร้อยละ 35) โกงกางใบใหญ่ (ร้อยละ 34) และโกงกางใบเล็ก (ร้อยละ 27) ตามลำดับ โดยพบ A. mangrovei สูงสุดที่ใบแสมทะเล (53.33%) และ A. limacinum พบสูงสุดที่ใบโกงกางใบใหญ่ (38.33%) ส่วน Ulkenia visurgensis พบสูงสุดที่ใบโกงกางใบเล็ก (18.33%) สำหรับกรดไขมันชนิดเด่น ๆ ที่พบในทรอสโทไคตริดส์ พบว่า A. limcainum มีปริมาณดีเอชเอสูงเท่ากับ 0.93-197.02 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง (0-42.44%) ของกรดไขมันทั้งหมด) และ A.mangrovei มีดีเอชเออยู่ในช่วง 5.12-195.18 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง (2.76-41.14%) ของกรดไขมันทั้งหมด) ส่วนเออาร์เอและอีพีเอพบค่อนข้างมากใน U. visurgensis โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0-6.93 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง (0-10.48% ของกรดไขมันทั้งหมด) และ 0-2.63 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง (0-3.24% ของกรดไขมันทั้งหมด) ตามลำดับ ดีพีเอพบสูงใน A. limacinum และ A. mangrovei ที่มีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0-35.19 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง (0-9.46% ของกรดไขมันทั้งหมด) และ 0-40.58 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง (0-11.92% ของกรดไขมันทั้งหมด) ตามลำดับ ส่วนมวลชีวภาพของทรอสโทไคตริดทั้ง 3 ชนิด พบว่า A. mangrovei มีสูงสุด (6.05-21.55 กรัม/ลิตร) รองลงมาคือ A.limacinum และ U. visurgensis มีค่าอยู่ในช่วง 3.83-21.18 กรัม/ลิตร และ 6.73-19.86 กรัม/ลิตร ตามลำดับ จะเห็นว่าทรอสโทไคตริดส์มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/848
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น