กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/838
ชื่อเรื่อง: แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มในกลุ่มปลาการ์ตูน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรเทพ มุธุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การ์ตูน - - นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ปลาทะเล - - การเลี้ยง
ปลาสวยงาม - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในปีงบประมาณ 2547 แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มในกลุ่มปลาการ์ตูนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการวิจัย จำนวน 6 โครงการ ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ สามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มในกลุ่มปลาการ์ตูน ดังนี้ คือ ผลการวิจัยในโครงการที่ 1 3 และ 4 ทำให้ทราบถึงชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาการ์ตูน และวิธีการควบคุมเพศและการวางไข่ของปลาการ์ตูน ขณะที่ผลการวิจัยจากโครงการที่ 5 และ 6 ทำให้ทราบถึงวิธีการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนด้วยอาหารที่เหมาะสม และทราบความต้องการสารอาหารที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปของปลาการ์ตูน สำหรับใช้ในการเลี้ยงปลาการ์ตูนให้ได้ขนาดตลาด และโครงการที่ 7 แสดงให้เห็นว่าปลาการ์ตูนมีโรคที่เกิดจากพาราสิต และเชื้อโรคประเภทใดบ้าง รวมทั้งแนวทางในการรักษา และสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ตั้งไว้ทุกประการ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/838
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น