กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/838
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวรเทพ มุธุวรรณ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:46Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:46Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/838
dc.description.abstractในปีงบประมาณ 2547 แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มในกลุ่มปลาการ์ตูนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการวิจัย จำนวน 6 โครงการ ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ สามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มในกลุ่มปลาการ์ตูน ดังนี้ คือ ผลการวิจัยในโครงการที่ 1 3 และ 4 ทำให้ทราบถึงชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาการ์ตูน และวิธีการควบคุมเพศและการวางไข่ของปลาการ์ตูน ขณะที่ผลการวิจัยจากโครงการที่ 5 และ 6 ทำให้ทราบถึงวิธีการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนด้วยอาหารที่เหมาะสม และทราบความต้องการสารอาหารที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปของปลาการ์ตูน สำหรับใช้ในการเลี้ยงปลาการ์ตูนให้ได้ขนาดตลาด และโครงการที่ 7 แสดงให้เห็นว่าปลาการ์ตูนมีโรคที่เกิดจากพาราสิต และเชื้อโรคประเภทใดบ้าง รวมทั้งแนวทางในการรักษา และสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ตั้งไว้ทุกประการth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2547 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการ์ตูน - - นวัตกรรมทางเทคโนโลยีth_TH
dc.subjectปลาทะเล - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectปลาสวยงาม - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มในกลุ่มปลาการ์ตูนth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น