กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/826
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Studies on organic compound chemistry and bioactive substance of some marine plants and animals
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวิวรรณ สังขศิลา
แววตา ทองระอา
พัฒนา ภูลเปี่ยม
อดิสรณ์ มนต์วิเศษ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: พืชน้ำ
สัตว์ทะเล
สารประกอบอินทรีย์
วันที่เผยแพร่: 2537
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาสารสกัดจากพืช และสัตว์ทะเลจำนวน 40 ตัวอย่าง ซึ่งสกัดโดยเอธานอล ได้ทำการทดสอบ 3 ขึ้นตอน คือ ทดสอบหาสารประกอบอินทรีย์เคมี 4 ประเภท ได้แก่ อัลคาลอยด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ และซาโปนิน ทดสอบการต้านเชื้อ Bacillus Subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus aureus, Streptococcus faecalis, Candida albican และ Aspergillus niger และทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดต่ออาร์ทีเมียระยะตัวอ่อน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากพืช และสัตว์ทะเลจำนวน 40 ตัวอย่าง มีอัลคาลอยด์ 34 ตัวอย่าง คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 20 ตัวอย่าง ฟลาโวนอยด์ 7 ตัวอย่าง ซาโปนิน 39 ตัวอย่าง และพบว่ามีสารสกัด 10 ตัวอย่างที่ต่อต้านเชื้อในระดับต่าง ๆ กัน และมีสารสกัด 26 ตัวอย่างแสดงความเป็นพิษ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/826
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น