กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8111
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors predicting ptient sfety competence of professionl nurse in community hospitls, chon buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
อารีรัตน์ ขำอยู่
จริญญา บุญรอดรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ -- การทำงาน
ผู้ป่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Health Sciences
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ และคุณภาพงานบริการพยาบาล การวิจัยเชิงทํานายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทํานายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จํานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในการทํางาน และแบบสอบถามความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ บรรยากาศองค์การ และการเสริมสร้างพลังอํานาจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาและสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี ทั้งรายด้านและรายรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยบรรยากาศองค์การ และการเสริมสร้างพลังอํานาจสามารถร่วมกันทํานายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้ร้อยละ 45.7 (adjust R 2 = .457, F (2,89) = 37.414, p < .001) โดยบรรยากาศองค์การเป็ นปัจจัยเดียวที่สามารถทํานายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (β = .83) ดังนั้นพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริม และสนับสนุนบรรยากาศองค์การให้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8111
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54920189.pdf1.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น