กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/806
ชื่อเรื่อง: ภาพลักษณ์สตรีที่ปรากฎในสุภาษิตเกาหลี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Image of women on Korean proverbs
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ภาพลักษณ์
ภาษาเกาหลี
สุภาษิต
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในสุภาษิต ผลการวิจัยพบว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงเกาหลีสามารถแบ่งออกเป็นภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรมและอุปนิสัย และภาพลักษณ์ทางด้านบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมและอุปนิสัยพบว่าชาวเกาหลีมีภาพลักษณ์ต่อผู้หญิงว่า ผู้หญิงต้องสวย ผู้หญิงต้องพูดมาก ผู้หญิงนำความโชคร้ายมาให้ ผู้หญิงเปี่ยมไปด้วยความอิจฉาริษยา และผู้หญิงเป็นผู้ที่โลเล ใจแคบ โหดร้าย ส่วนภาพลักษณ์ทางด้านบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงพบว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอช่วยเหลือพึ่งพาตนเองไม่ได้ ผู้หญิงเป็นเป้าหมายของความทารุณกรรมทางเพศ ผู้หญิงต้องย้ายไปอยู่บ้านสามี ผู้หญิงต้องให้กำเนิดบุตรชาย และผู้หญิงมีความสำคัญต่อความเจริญของสามี ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความคิดต่อภาพลักษณ์ผู้หญิงเกาหลีนั้น ผู้วิจัยพบว่าเกิดจากแนวความคิดสังคมผิตาธิไตยที่ให้ความสำคัญกับผู้ชายเป็นใหญ่ แนวความคิดบุตรชายนิยม หลักโอวาท 3 ความดี 4 แนวความคิดเรื่องความผิดเจ็ดประการ และตำราสอนกุลธิดาที่ชาวเกาหลีใช้อบรมสั่งสอนลูกสาว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/806
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น