กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/802
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:11Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:11Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/802
dc.description.abstractเอสโดรเจน คือสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่มีการสังเคราะห์มากในต่อมเพศ ก่อนส่งเข้าสู่ระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย รวมถึงระบบประสาท โดยมีฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาท และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความจำ นอกจากไฮโดรเจนที่สังเคราะห์จากต่อมเพศแล้วยังมีการสังเคราะห์เอสโดรเจนขึ้นภายในเซล์ประสาทฮิปโปแคมปัส ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทฮิปโปคมปัสโดยตรง การศึกษาในหลอดทดลอง พบว่า หากไม่มีเอสโดนเจนที่สังเคราะห์ภายในฮิปโปแคมปัส เซลล์ประสามฮิปโปแคมปัสจะไม่สามารถตอบสนองต่อเอสโดรเจนที่สังเคราะห์จากต่อมเพศ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเอสโดรเจนที่สังเคราะห์ภายในฮิปโปแคมปัสมีหน้าที่เหนี่ยวนำให้เซลล์มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อเอสโดรเจนปริมาณมากในกระแสเลือด งานวิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาบทบาทของเอสโดรเจนที่สังเคราะห์ภายในเซลล์ประสาทต่อการปรับตัวของเซลล์ผ่านการแสดงออกของ estrogen receptor ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเอสโดรเจนที่สังเคราะห์ภายในเซลล์ประสาทเพิ่มการแสดงออกของ ERB เพิ่มการแสดงออกของ ERB โดยอาศัยการกระตุ้น basal ERa และ ERB ในขณะที่ local estrogen ไม่มีผลต่อการแสดงออกของ ERa Estrogen is a steroid hormone that mainly synthesized in the gonad and reaches its target organs via blood circulation. It play an important role in several body systems including nervous system, such as neuroprptection and memmory function. In addittion to gonadal estrogen, the localization of endogenous estrogen has been clearly shown in hippocapum. Hippocampal estrogen has a direct effect on hippocapal neronal function. In vitro study demonstrated that hippocapum neuron can not respond to gonadal estrogen when hippocapum estrogen is not present. Therefore, hippocapum estrogen may exist to prime hippocapum neurons foe further activation by systemic estrogen. The present study aims to investigate the role of local estrogen on the cellular adaptation via the expression of estrogen receptor. Lt clearly shows thay local estrogen increases the expression of ERB via basal ERa and ERB activation. While, there is no effect on Era expression.th_TH
dc.description.sponsorshipสนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectระบบประสาทth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectเซล์ประสาทth_TH
dc.titleบทบาทของการสังเคราะห์เอสโตรเจนภายในเซลล์ประสาทในภาวะที่มีการให้สาร inflammatory cytokines แก่เซลล์เพาะเลี้ยง H19-7 hippocampal neuronth_TH
dc.title.alternativeA role of local estrogen production in inflammatory cytokines-treated H19-7 hippocampal neuron.th_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2555
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_078.pdf1.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น