กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7958
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorโอฬาร ถิ่นบางเตียว
dc.contributor.authorจำลอง แสนเสนาะ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T06:15:00Z
dc.date.available2023-05-12T06:15:00Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7958
dc.descriptionดุษฎีนิพนธ์ (ร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนเครือข่ายนโยบายการเมืองในกระบวนการค้าขายข้าวของชาวนา และการเมืองของกระบวนการค้าขายข้าวส่งออกในโครงการ จํานําข้าว สมัยรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี การศึกษานี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเครือข่ายนโยบาย โดยอาศัยเทคนิคการวิจัยในเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเอกสารเอกสารการสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษามีข้อ ค้นพบว่าในขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นมีการปรับเปลี่ยนเครือข่ายนโยบายจากเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นเครือข่ายพรรคเพื่อไทยที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้กระทําการรวม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนายทุนหรือนักธุรกิจ กลุ่มนักการเมือง กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มนักวิชาการ ขณะที่มีกลุ่มผู้กระทําการมีส่วนในการช่วงชิงผลประโยชน์ส่วนเกิน (Appropriation) ในกระบวนการค้าขายข้าวของชาวนาในโครงการจํานําข้าวรวม 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าคนกลางท้องถิ่น กลุ่มชาวนา กลุ่มโรงสีข้าว กลุ่มข้าราชการ กลุ่มนักการเมือง และกลุ่มเทคโนแคร็ท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง การเมืองในกระบวนการค้าขายข้าวส่งออกในโครงการจํานําข้าวพบว่า มีผู้กระทําการช่วงชิง ผลประโยชน์ส่วนเกินรวม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล กลุ่มข้าราชการ กลุ่มนายทุน พ่อค้าขายส่ง และกลุ่มนายทุนพ่อค้าขายปลีก
dc.language.isoth
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectนโยบายการเกษตร
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
dc.subjectข้าว -- นโยบายของรัฐ
dc.titleเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายจำนำข้าว : กรณีศึกษาจากกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
dc.title.alternativePoliticl economy of ricesubsidy scheme: cse study of policy implementtion process
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeObjectives of this dissertation were to study policy network change, politics of rice trading process and politics of rice exporting process of rice pledging scheme under Pheu Thai party government headed by Miss Yingluck Shinawatna. The research based on political economy approach in version of policy network. The documentary research, oral history, in-depth interview and participative observation were employed in this study. The results found that the policy implementation network consisting of capitalist group, politician group, government officer group and academic group was changed from the Democrat party network to the to the Pheu Thai party. The policy actors took part to appropriate surrplus value of rice trading as follows middleman group, farmer group, rice miller group, government officer group, politician group and technocrat group. In case of rice exporting, we found the actor took part the process as follows politician group of the government, government officer group, wholesale merchant group and retailer group.
dc.degree.levelปริญญาเอก
dc.degree.disciplineเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
dc.degree.nameรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.5 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น