กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7849
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
dc.contributor.advisorพรชัย จูลเมตต์
dc.contributor.authorศรีสรลักษ์ สุมงคล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T06:12:53Z
dc.date.available2023-05-12T06:12:53Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7849
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ทุกชนิด การวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและการสุ่มแบบง่ายจากผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จำนวน 95 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลแบบประเมินภาวะโรคร่วมตามการจำแนกผู้ป่วยตามสภาวะร่างกายแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทยแบบประเมิน ความปวดโดยใช้มาตรวัดความปวดแบบตัวเลข และแบบประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังคิดเป็นร้อยละ 33.7 ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (rs= .66, p < .01) อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (rs = .64, p< .01) ระดับความดันโลหิตระหว่างผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง (rs= -.55, p< .01) และระดับของโซเดียมในเลือดหลังผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง (rs= -.51, p< .01) กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนเพศความรุนแรงของการจ็บปวดหลังผ่าตัดและภาวะโรคร่วม มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (rpb= -.03, p= .75, rs= .03, p= .40, rs= .03, p= .40) ตามลำดับ ทีมสุขภาพควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินภาวะสับสนเฉียบพลัน หลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน แนวทางปฏิบัติการพยาบาลหรือโปรแกรมการพยาบาลโดยให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดการภาวะซึมเศร้าก่อนผ่าตัดการประเมิน และแก้ไขระดับโซเดียมในเลือดหลังผ่าตัดให้อยู่ในภาวะสมดุล รวมทั้งควบคุมระดับความดันโลหิตในระหว่างผ่าตัดให้คงที่โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีอายุมาก เพื่อป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันต่อไป
dc.language.isoth
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectกระดูกสันหลัง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
dc.subjectผู้สูงอายุ -- การดูแล
dc.subjectกระดูกสันหลัง
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
dc.titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
dc.title.alternativeFctors relted to postopertive delirium in older dults undergoing spinl surgery
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativePostoperative delirium is often a dangerous complication in older adults undergoing surgery. This correlation descriptive research aimed to study the factors related to postoperative delirium in older adults with post spinal surgery. Stratified random sampling and simple random sampling were used to recruit 95 patients with spine surgery. The research instruments are a personal data form, the American Society of Anesthesiologists classes score, the Thai Geriatric Depression Scale, the Numeric Rating Scale and the Thai Delirium Rating Scale. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Point bi-serial correlation and Spearman rank-order correlation coefficient. The results showed that 33.7% of the elderly patients undergoing spinal surgery had postoperative delirium. The association between postoperative delirium and its correlated factors showed that the depression was positively moderate (rs= .66, p< .01). Age was positively moderate (rs= .64, p< .01). The mean blood pressure level of intra-operative was negatively moderate (rs= -.55, p< .01) and the level of sodium electrolyte imbalance in post-operative stage was negatively moderate (rs= -.51, p< .01) correlated with postoperative delirium in older adults undergoing spinal surgery with statistically significant at level .01. However, there were no statistically significant relationships between sex, severity of postoperative pain and co-morbidity with postoperative delirium in older adults undergoing spinal surgery at level .05 (rpb= -.03, p= .75, rs= .03, p= .40, rs= .03, p= .40) Health care teams should focus on assessing postoperative delirium in older adults undergoing spinal surgery. The results can be used as a basis for clinical nursing practice guideline and nursing programs by focusing on the management of preoperative depression, and the assessment to correct postoperative serum sodium levels in balance, including to control blood pressure to be stable especially with the older adults in order to prevent further postoperative delirium
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการพยาบาลผู้สูงอายุ
dc.degree.nameพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.49 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น