กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7848
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to nutritionl sttus in older dults with chronic obstructive pulmonry disese
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
พรชัย จูลเมตต์
นรรัตน์ สายจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
Health Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข การมีภาวะโภชนาการที่ดีสามารถช่วยให้การดำเนินของโรคช้าลงการวิจัยนี้เป็นแบบบรรยาย และหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม แบบหลายขั้นตอนจำนวน 120 คน เป็นผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558วิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดระดับความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบประเมินภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุแบบสอบถามการได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทยและแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83, .82, .93 และ .87 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน์ของสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.0 มีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 31.7 มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการและร้อยละ 3.3 มีภาวะทุพโภชนาการ ระดับความรุนแรงของโรคและความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= -.28, p .05) ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและผู้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุควรนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลโดยเน้นการดูแลเพื่อลดความรุนแรงของโรคและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เพื่อส่งผลต่อการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7848
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น