กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7843
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวรโรงพยาบาลเอกชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors predicting decision mking bility of chrge nurses in privte hospitls
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เขมารดี มาสิงบุญ
อารีรัตน์ ขำอยู่
จิรัชยา เหล่าเขตร์กิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาล -- การทำงาน
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
การตัดสินใจ
โรงพยาบาลเอกชน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การตัดสินใจทางการพยาบาลมีความสำคัญ และมีผลต่อชีวิตมนุษย์ตลอดจนคุณภาพการพยาบาลและภาพพจน์ของโรงพยาบาลการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ ความฉลาดทางอารมณ์ และความมีอิสระในการทำงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาปัจจัยทำนาย ความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ พยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 81 ราย ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่ายเครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ 3) แบบสอบถามความมีอิสระในการทำงาน และ 4) แบบสอบถาม ความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวร ซึ่งมีค่าความเชื่อมนสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาคกับ .90, .91 และ .95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ความสามารถในการตัดสินใจ ความมีอิสระในการทำงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลเอกชน ทั้งรายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับสูงและความฉลาดทางอารมณ์ของพยาบาล หัวหน้าเวรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ความฉลาดทางอารมณ์และความมีอิสระในการทำงานสามารถร่วมกัน ทำ นายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวรได้ร้อยละ 71.2 (R 2 adj= .712) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F(104.16) = 12.56) โดยความฉลาดทางอารมณ์สามารถพยากรณ์ความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวรได้ดีที่สุด (β = .660) และรองลงมาคือ ความมีอิสระในการทำงาน (β = .322) ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริมให้พยาบาลหัวหน้าเวร มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้มีอิสระในการคิด และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้เกิดความสามารถในการตัดสินใจที่ดี
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.-มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7843
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น