กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/754
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี ปี 2532-2533
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on coastal water quality in the swimming zone at Pattaya and Jomtien Beaches, Chonburi Province in 1989-1990
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แววตา ทองระอา
พัฒนา ภูลเปี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: คุณภาพน้ำ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
ชายฝั่ง - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2535
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระหว่างปี 2532-2533 พบว่าคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดพัทยาในปี 2532 เป็นดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 27.5-33.0 'C ความเค็ม 30.0-34.0 % ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.82-8.75 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 3.5-9.6 mg/1 ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม <2-16,000 MPN/100 ml และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2-16,000 MPN/100 ml ส่วนในปี 2533 คุณภาพน้ำทะเลเป็นดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 27.0-32.0 'C ความเค็ม 30.0-35.0 % ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.85-8.41 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.0-8.9 % mg/1 ค่าปีโอดี 0.3-7.1 mg/1 ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม 20-92,00 MPN/100 ml และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย <20- ≥24,000 MPN/100 ml คุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดพัทยามีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมลงมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพัทยาใต้และมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการไหว้น้ำ ซึ่งกำหนดไว้ให้มีค่าของปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมได้ไม่เกิน 1,000 MPN/100 ml สำหรับบริเวณหาดจอมเทียนนั้น พบว่าคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการว่ายน้ำโดยในปี 2532 พบว่าอุณหภูมิน้ำ 27.5-33.0 'C ความเค็ม 30.0-34.0 % ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.87-8.82 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.5-8.8 mg/1 ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม <2-920 MPN/100 ml และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2-350 MPN/100 ml ส่วนในปี 2533 พบว่า อุณหภูมิน้ำ 27.0-32.0 'C ความเค็ม 31.0-35.0 % ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.04-8.29 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.9-8.5 mg/1 ค่าปีโอดี 0.1-5.4 mg/1 ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม <2-240 MPN/100 ml และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2-130 MPN/100 ml
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/754
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
7629.pdf1.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น