กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7272
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.authorกนกรัตน์ เสืออ่วม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T03:39:14Z
dc.date.available2023-05-12T03:39:14Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7272
dc.descriptionงานนิพนธ์ (ร.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น ศึกษาระดับพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 307 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว หากพบ ความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทําการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลังการทดสอบความแปรปรวน ด้วยวิธีการแบบ LSD ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อําเภอบางปะกง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้านของระดับพฤติกรรมก้าวร้าว พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระดับพฤติกรรมในด้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นอันดับ 1 รองลงมาคืออิทธิพลจากเกม อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน และอิทธิพลจากสื่อ ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อําเภอบางปะกง ที่มีเพศ อายุ กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา สถานภาพของบิดามารดา การอาศัยอยู่กับครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
dc.language.isoth
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectความก้าวร้าว
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.subjectนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- พฤติกรรม
dc.subjectความก้าวร้าวในวัยรุ่น
dc.subjectการแสดงออก (จิตวิทยา)
dc.titleพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
dc.title.alternativeAggressive behvior of middle school students under Chchoengso Primry Eductionl Service Are Office 1 in Bngpkong district, Chchoengso
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.degree.nameรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น