กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/727
ชื่อเรื่อง: ศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของ Sm-Co-Cr โดยการเติม Nd ภายใต้การเผาในไนโตรเจน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Study structure and magnetic property compounds doped by Nd and exchanged sintering under Nitrogen Gas
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยศักดิ์ อิสโร
ภูวดล วรรธนะชัยแสง
ยุพา วานิชชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
สารประกอบ
แม่เหล็ก
โลหะทรานซิซัน
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การแทรกตัวของแก๊สไนโตรเจนในสารประกอบของโลหะทรานซิชันและ Rare-Earth สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาสมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบ Sm-Co-Cr ที่เติม Nd ภายใต้กระบวนการเผาในบรรยากาศแก๊สไนโตรเจน เปรียบเทียบกับสภาวะการเผาในแก็สอาร์กอน โดยศึกษาโครงสร้าง ค่าความอิ่มตัวทางแม่เหล็ก (Ms) และ Coercivity(Hc) ของสารประกอบ (Sm1-xNdx) Co6.9 Cr0.1’ (Sm1-x Ndx)2Co16.6 Cr0.4และ(Sm1-x Ndx)3(Co0.85 Cr0.15)29 ที่ x = 0.0, 0.1, 0.2 และ 0.3 จากการศึกษาพบว่าค่า Ms สูงขึ้น และ Hc มีค่าลดลง แต่ที่สภาวะการเผาไนโตรเจน สารประกอบ (Sm1-x Ndx)Co6.9Cr0.1ที่ x = 0.1 จะให้ค่า Ms สูงสุด เท่ากับ 3.72 emu/g เมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบตัวอื่นๆ ในขณะที่ ค่า MsและHcในกลุ่ม(Sm1-Ndx)3(Co0.85Cr0.15)29 ให้ค่าต่ำสุด สำหรับการศึกษาโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ไม่สามารถแสดงการแทรกตัวของอะตอมไนโตรเจนในโครงสร้างของสารประกอบได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/727
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น