กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6706
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพันต่ององค์กร : กรณีศึกษาสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The reltionship between the dministrtion bsed on good governnce principles nd orgniztionl commitment : cse study of eductionl public sectors under the office of chon buriprimry eductionl service re 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุษณากร ทาวะรมย์
ทศพร หงษาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: บุคลากรทางการศึกษา -- ไทย -- ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษา -- การบริหาร -- ไทย -- ชลบุรี
ความผูกพันธ์ต่อองค์การ
ธรรมรัฐ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 2) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการศึกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภาครัฐกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประชากรที่ศึกษาคือ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานดขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยมีการบริหารงานในด้านความมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านนิติธรรม ด้านความคุ้มค่า ด้านคุณธรรม และด้านความโปร่งใส ตามลำดับ ส่วนความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความผูกพันในด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในสถานศึกษามากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสถานศึกษา และด้านความจงรักภักดีต่อสถานศึกษาตามลำดับ และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามลำดับ และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภาครัฐกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงและทิศทางบวก (r = 0.81*)
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6706
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น