กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6363
ชื่อเรื่อง: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำสถาบันฝึกอบรมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors effecting for behviorl intentions of trining institute for utomotive industries in thilnd: estern industry
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
ณัชมุนินทร์ จีรธนพัฒนากุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัมนา และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำสถาบันฝึกอบรม กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เขตภาคตะวันออก วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีคุณค่าที่รับรู้ คุณภาพบริการ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำเป็นตัวแฝงที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม จำนวน 406 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติพื้นฐานวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยปรากฎว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ค่าสถิติ x2/df = 1.22, P-value = 0.086, GFI = 0.97, NFI = 0.99, NNFI = 1.00, CFI = 1.00, RMSEA = 0.025. RMR = 0.015, SRMR = 0.038 (1) คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.41 (4) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.49 (5) คุณค่าการรับรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.45 (6) คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้บริการซ้ำ โดยส่งผ่านความพึงพอใจมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.82 และ 0.49 และ (7) คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้บริการซ้ำ โดยส่งผ่านคุณค่าที่รับรู้มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.84 และ 0.45 สรุปได้ว่าเมื่อลูกค้าได้รับการบริการที่ดีส่งผลให้เกิดคุณค่าการรับรู้ที่ดีและเกิดความพึงพอใจมากขึ้น เมื่อเกิดคุณค่าที่รับรู้ในด้านที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการมากขึ้นส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำ แต่คุณภาพบริการที่ดีของสถาบันฝึกอบรมไม่สงผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำ
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6363
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น