กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6312
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือตามการรับรู้ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Leder ttributes of dministrtive techers t nvl rting school bsed on the perception of nvl rting students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
ธีรศักดิ์ ไพศาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางการทหาร
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตามการรับรู้ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตามการรับรู้ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือและเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตามการรับรู้ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 285 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post hoc) ด้วยวิธี Sheffe ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาคุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตามการรับรู้ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือในภาพรวมอย่ในระดับปานกลาง โดยด้าน ความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านความจงรักภักดี ด้านความเด็ดขาด ด้านความอดทน ด้านความกระตือรือร้น ด้านความริเริ่ม ด้านความมีกาลเทศะ ด้านลักษณะท่าทาง ด้านความไม่เห็นแก่ตัว ด้านความกล้าหาญ ด้านความไว้วางใจ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านวิจารณญาณ และด้านความรู้ ตามลำดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตามการรับรู้ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนจ่าที่มีชั้นปีความสัมพันธ์กับการเป็นทหารพื้นฐานความเป็นทหารและระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษาที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือต่างกัน มีความเห็นต่อคุณลักษณะผู้นำของครูปกครอง โรงเรียนชุมพลทหารเรือไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนจ่าที่มีพรรค-เหล่าและตำแหน่งผู้นำ นักเรียน ต่างกัน มีความเห็นต่อคุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6312
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.49 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น