กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/625
ชื่อเรื่อง: ผลของไอออนโลหะหนักต่อการเจริญของสาหร่าย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of heavy metal ions on the growth of algae
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรณี เพชรยศ
ศศิพินทุ์ นรเศรษฐพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ไอออน
สาหร่าย - - การเจริญเติบโต
โลหะหนัก
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของไออนโลหะหนัก 5 ชนิด คือ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี ต่อการเจริญของสาหร่าย 4 ชนิดคือ Spirulina sp.,Chalorella p.,Scenedesmus sp. และ Closterium sp. จากการทดลองพบว่าไอออนโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี ทุกระดับความเข้มข้น ไม่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของ Spirulina sp. ส่วนไอออนโลหะหนักปรอท และทองแดง มีผลยับยั้งการเจริญของสาหร่ายชนิดนี้ ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1 และ 10 ppm ขั้นไปตามลำดับ การเจริญของ Chalorella sp พบว่าไอออนโลหะหนักตะกั่วและสังกะสี ทุกระดับความเข้มข้นไม่มีผลยังยั้งการเจริญของสาหร่ายชนิดนี้ ส่วนไอออนโลหะหนัก ปรอท แคดเมียม และทองแดง มีผลยับยั้งการเจริญของสาหร่ายชนิดนี้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,25 และ 25 ppm ขั้นไป ตามลำดับ การเจริญของ Scenedesmus sp. พบว่าไอออนโลหะหนักตะกั่วทุกระดับความเข้มข้นไม่มีผลยับยั้งการเจริญของสาหร่ายชนิดนี้ ส่วนไอออนโลหะหนัก ปรอท แคดเมียม และทองแดง ยับยั้งการเจริญ ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 5,20 และ 25 ppm ขั้นไปตามลำดับ สำหรับไอออนโลหะหนักสังกะสี ทำให้สาหร่ายชนินี้มีการเจริญลดลงตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1 ppm เป็นต้นไป การเจริญของ Closterium sp. พบว่าไอออนโลหะหนักตะกั่วและสังกะสีทุกระดับความเข้มข้นไม่มีผลยับยั้งการเจริญของสาหร่ายชนิดนี้ ส่วนไอออนโลหะหนักปรอท แคดเมียม และทองแดงมีผลยับยั้งการเจริญตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,10 และ 15 ppm ขั้นไป ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/625
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_225.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น