กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6213
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorชัยศักดิ์ อิสโร
dc.contributor.advisorมติ ห่อประทุม
dc.contributor.authorสราวุฒิ บุตรวัง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T02:37:22Z
dc.date.available2023-05-12T02:37:22Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6213
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
dc.description.abstractในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการเจือไนโตรเจนที่มีต่อโครงสร้างรูปร่าง สมบัติทางไฟฟ้าและการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ลงบนวัสดุรองรับซิลิกอนด้วยวิธีตกเคลือบไอระเหยทางเคมีที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 900 องศาเซลเซียส โดยใช้สร้างตั้งต้นเฟอร์โรซีนกับอิมิดาโซลเป็นแหล่งกำเนิดคาร์บอนและไนโตรเจน จากผลของภาพถ่ายจากกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่า ทุกตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ท่อนาโนคาร์บอนมีการเรียงตัวในแนวตั้งกับวัสดุรองรับและมีความสูงของท่อเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มปริมาณของสารตั้งต้นอิมิดาโซลโดยผลของโครงสร้างภายในจากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) แสดงให้เห็นว่า การเจืออะตอมไนโตรเจนเข้าไปในท่อนาโนคาร์บอนมีผลทำ ให้โครงสร้างภายในท่อมีลักษณะโครงสร้างแบบปล้องไผ่และมีผนังท่อที่บางเมื่อเทียบท่อนาโนคาร์บอนที่ไม่ถูกเจือด้วยไนโตรเจน จากการศึกษาองค์ประกอบของธาตุภายในท่อนาโนคาร์บอนด้วยเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคปี (XPS) พบว่า ท่อนาโนคาร์บอนถูกเจือด้วยความ เข้มข้นเชิงอะตอมของไนโตรเจนสูงสุดอยู่ที่ 4.06 % การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานทางไฟฟ้ากังฟังก์ชันของอุณหภูมิของท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือด้วยไนโตรเจน จากผลการทดลองการลดลงของความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า เกิดจากสมบัติการเป็นสารกึ่งตัวนำที่เกิดขึ้นในตัวอย่างจากการศึกษาการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้านั้น ผลของการเจือไนโตรเจนทำให้ท่อนาโนคาร์บอนมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าที่ดีขึ้น โดยมีค่าสนามไฟฟ้าที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดที่ต่ำลงและผลของการเจือไนโตรเจนยังทำให้ค่าฟังก์ชัน งาน (𝜙) มีค่าที่ลดลง
dc.language.isoth
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
dc.subjectเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
dc.subjectอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
dc.subjectท่อนาโนคาร์บอน
dc.titleสมบัติทางไฟฟ้าและการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยไนโตรเจนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้ง
dc.title.alternativeElectricl nd electron field electron emission properties of verticlly ligned nitrogen doped crbon nnotubes
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThis research is aimed to study the effect of nitrogen doped atom on structure, morphology, electrical andelectron filed emission properties of carbon nanotubes (CNTs) were synthesized onto silicon wafer substrates by the chemical vapor deposition method at temperature growth of 900 °C using ferrocene and imidazole at the carbon and nitrogen sources. The all scanning electron microscope (SEM) images of synthesized CNTs were shown the vertically aligned carbon nanotubes on substrates and increasing of a length with increasing imidazole precursor. The morphologies were investigated bytransmission electron microscope (TEM) images of CNTs showed thedoped nitrogen atom into carbon nanotubes yielded the bamboo-like structure and thinnanotube walls when compared with pristine CNTs. The elemental analysis of carbon nanotubes were characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It was found that thehighest atomic concentration of the nitrogen doping was 4.06%. The variation of electrical resistance as a function to temperature of carbon nanotubes was done for all the synthesized samples. From this experimental result, the decrease in resistance with increasing temperature caused semiconducting properties was occurred in sample.From the electron field emission study, it follows that the carbon nanotubes by effect of doped nitrogen atom are improvedelectron field emission with decrease turn-on fieldand decreases the work function.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineฟิสิกส์
dc.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf4.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น