กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/62
ชื่อเรื่อง: การทำเลคตินจากสาหร่ายทะเลกราซิลาเรีย (Gracilaria spp.) ให้บริสุทธิ์เบื้องต้นและสมบัติบางประการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Partial purification of lectins from Gracilaria spp. and some properties
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
ธิดารัตน์ น้อยรักษา
วรรณภา กสิฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สาหร่ายทะเล - - วิจัย
สาหร่ายทะเล
สาหร่ายทะเลกราซิลาเรีย - - วิจัย
สาหร่ายทะเลกราซิลาเรีย
เลคติน - - วิจัย
เลคติน
โปรตีน
ไกลโคโปรตีน
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการนำสิ่งสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดง 6 ชนิด ได้แก่ Gracilaria verrucosa, Gracilaria sp. (fisheri type),Gracilaria saliconia,Gracilaria bangmeiana,Gracilaria edulis และ Gracilaria lemaneiformis ตรวจสอบความสามารถในการทำให้เม็ดเลือดแดงคนหรือสัตว์เกาะกลุ่ม พบว่าสิ่งสกัดจากสาหร่ายทะเล 3 ชนิด ได้แก่ gracilaria verrucosa, Gracilaria sp. (fisheri type), Gracilaria saliconia สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงไก่เกาะกลุ่มได้ 2 ไตเตอร์ แต่ไม่สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงคนหมู่เอ บี และโอเกาะกลุ่มได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสกัดจาก Gracilaria verrucosa สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงคนหมู่เอ และโอที่ปรับปรุงด้วยปาเปนแล้วเกาะกลุ่มได้ ความสามารถในการทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มนี้ถูกยับยั้งด้วยมิวซินและเฟตูอินซึ่งเป็นไกลโคโปรตีน น้ำตาลโมเลกุลเล็กไม่สามารถยับยั้งการเกาะกลุ่มได้ นอกจากนี้การเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงไม่ต้องการไดวาเลนต์แคตไอออน จากการทดลองทำเลคตินจากสาหร่ายทะเลกราซิเรียให้บริสุทธิ์โดยตกตะกอนด้วยแอมโมเนียซัลเฟต และเจลฟิลเตรชันโดยใช้ Sephacryl S- 200 แล้วหาน้ำหนักโมเลกุลของเลคติน พบว่าเลคตินจากสาหร่ายทะเล Gracilaria verrucosa,Gracilaria sp.(fisheri type),Gracilaria saliconia มีน้ำหนักโมเลกุลโดยประมาณคือ 18,000 26,500 และ 14,500 ดาลตัน ตามลำดับ และจากการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเลคตินโดย SDS-PAGE พบว่าได้โปรตีนประมาณ 4 แถบ โดยที่แถบเข้มที่สุดมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 24,000 33,000 และ 24,000 ดาลตัน ตามลำดับ Abstract: The extract of six marine red algae.Gracilaria verrucosa,Gracilaria bangmeiana, Gracilaria edulis and Gracilaria lemaneiformis were investigated for their hemagglutinating activity against som human and animal erythrocytes. It was found that the proteins extracts from three algae,Gracilaria verrucosa, Gracilaria sp.(fisheri type) ,Gracilaria saliconia agglutinates chicken erythrocytes of 2 titer but not human ABO erythrocytes. However, the extract from Gracilaria verrucosa agglutinated papain treated human A and O erythrocytes. The agglutination was inhibited by glycoprotein,mucin and fetuin but not simple sugar. In addition the activity was not affected by addition of divalent cation. Puriffication of lectins from Gracilaria spp. was carried out by protein precipitation using ammonium sulphate and gel filtrationon Sephacryl S-200. The molecular weights of lectin from Gracilaria verrucosa,Gracilaria sp.(fisheri type),Gracilaria saliconia were estimated to be 18,000 26,500 and 14,500 daltons. In SDS-PAGE of the purified lectins showed four protein bands with estimated molecular weight to be 24,000 33,000 and 24,000 daltons respectively.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/62
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2545_010.pdf2.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น