กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/62
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทร์จรัส วัฒนะโชติ
dc.contributor.authorธิดารัตน์ น้อยรักษา
dc.contributor.authorวรรณภา กสิฤกษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:45Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:45Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/62
dc.description.abstractจากการนำสิ่งสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดง 6 ชนิด ได้แก่ Gracilaria verrucosa, Gracilaria sp. (fisheri type),Gracilaria saliconia,Gracilaria bangmeiana,Gracilaria edulis และ Gracilaria lemaneiformis ตรวจสอบความสามารถในการทำให้เม็ดเลือดแดงคนหรือสัตว์เกาะกลุ่ม พบว่าสิ่งสกัดจากสาหร่ายทะเล 3 ชนิด ได้แก่ gracilaria verrucosa, Gracilaria sp. (fisheri type), Gracilaria saliconia สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงไก่เกาะกลุ่มได้ 2 ไตเตอร์ แต่ไม่สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงคนหมู่เอ บี และโอเกาะกลุ่มได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสกัดจาก Gracilaria verrucosa สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงคนหมู่เอ และโอที่ปรับปรุงด้วยปาเปนแล้วเกาะกลุ่มได้ ความสามารถในการทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มนี้ถูกยับยั้งด้วยมิวซินและเฟตูอินซึ่งเป็นไกลโคโปรตีน น้ำตาลโมเลกุลเล็กไม่สามารถยับยั้งการเกาะกลุ่มได้ นอกจากนี้การเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงไม่ต้องการไดวาเลนต์แคตไอออน จากการทดลองทำเลคตินจากสาหร่ายทะเลกราซิเรียให้บริสุทธิ์โดยตกตะกอนด้วยแอมโมเนียซัลเฟต และเจลฟิลเตรชันโดยใช้ Sephacryl S- 200 แล้วหาน้ำหนักโมเลกุลของเลคติน พบว่าเลคตินจากสาหร่ายทะเล Gracilaria verrucosa,Gracilaria sp.(fisheri type),Gracilaria saliconia มีน้ำหนักโมเลกุลโดยประมาณคือ 18,000 26,500 และ 14,500 ดาลตัน ตามลำดับ และจากการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเลคตินโดย SDS-PAGE พบว่าได้โปรตีนประมาณ 4 แถบ โดยที่แถบเข้มที่สุดมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 24,000 33,000 และ 24,000 ดาลตัน ตามลำดับ Abstract: The extract of six marine red algae.Gracilaria verrucosa,Gracilaria bangmeiana, Gracilaria edulis and Gracilaria lemaneiformis were investigated for their hemagglutinating activity against som human and animal erythrocytes. It was found that the proteins extracts from three algae,Gracilaria verrucosa, Gracilaria sp.(fisheri type) ,Gracilaria saliconia agglutinates chicken erythrocytes of 2 titer but not human ABO erythrocytes. However, the extract from Gracilaria verrucosa agglutinated papain treated human A and O erythrocytes. The agglutination was inhibited by glycoprotein,mucin and fetuin but not simple sugar. In addition the activity was not affected by addition of divalent cation. Puriffication of lectins from Gracilaria spp. was carried out by protein precipitation using ammonium sulphate and gel filtrationon Sephacryl S-200. The molecular weights of lectin from Gracilaria verrucosa,Gracilaria sp.(fisheri type),Gracilaria saliconia were estimated to be 18,000 26,500 and 14,500 daltons. In SDS-PAGE of the purified lectins showed four protein bands with estimated molecular weight to be 24,000 33,000 and 24,000 daltons respectively.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectสาหร่ายทะเล - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาหร่ายทะเลth_TH
dc.subjectสาหร่ายทะเลกราซิลาเรีย - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาหร่ายทะเลกราซิลาเรียth_TH
dc.subjectเลคติน - - วิจัยth_TH
dc.subjectเลคตินth_TH
dc.subjectโปรตีนth_TH
dc.subjectไกลโคโปรตีนth_TH
dc.titleการทำเลคตินจากสาหร่ายทะเลกราซิลาเรีย (Gracilaria spp.) ให้บริสุทธิ์เบื้องต้นและสมบัติบางประการth_TH
dc.title.alternativePartial purification of lectins from Gracilaria spp. and some propertiesen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailjanjarus@buu.ac.th
dc.author.emailthidarat@buu.ac.th
dc.author.emailwannapa@buu.ac.th
dc.year2545
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2545_010.pdf2.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น