กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/588
ชื่อเรื่อง: การรับรู้สิทธิผู้ป่วย และการได้รับการพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยของผู้คลอดในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The perception of patients rights rights and the actually received on patients rights of women during labour in hospitals under jurisdiction on ministry of public health and title Thai red cross, Chon buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: กฎหมายทางการแพทย์
บริการทางการแพทย์
ผู้ป่วย
สิทธิผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เพื่อศึกษาการรับรู้สิทธิผู้ป่วยการได้รับการพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย และ เปรียบเทียบการรับรู้สิทธิผู้ป่วยกับการได้รับการพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยของผู้คลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีที่คลอดบุตรมีชีพ ที่ได้รับการดูแลและช่วยคลอดจากพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุขและสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี จำนวน 390 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามการรับรู้สิทธิผู้ป่วยและการได้รับพยาบาลตาทมสิทธิผู้ป่วยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach' alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม = .90 และ .92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที(dependent t-test) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สิทธิผู้ป่วย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้สิทธิผู้ป่วยในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ สิทธิด้านความเป็นส่วนตัว สิทธิด้านการได้รับข้อมูล และสิทธิด้านการได้รับบริการทางสุขภาพ และมีการรับรู้สิทธิผู้ในระดับน้อย 1 ด้าน คือ สิทธิด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้การได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยโดยรวมและรายด้านเช่นเดียวกับการรับรู้สิทธิผู้ป่วย เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการรรับรู้สิทธิผู้ป่วยกับการได้รับการพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สิทธิผู้ป่วยมีมากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการได้รับการพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น พยาบาลควรกระตุ้นให้ผู้คลอดเข้าใจในสิทธิผู้ป่วยของตนเองให้มากขึ้น ทุกกิจกรรมการพยาบาลต้องกระทำด้วยความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้คลอดด้วย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/588
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น