กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/56
ชื่อเรื่อง: การสร้างชุดการสอนรายวิชา เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of instructional packages in course collection techniques and research tool construction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กาญจนา มณีแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอนด้วยสื่อ
ข้อมูล
วิจัย - - การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
วิจัย - - การสอนด้วยสื่อ
สาขาการศึกษา
แบบสอบถาม
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการสร้างชุดการสอนรายวิชาเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนรายวิชาเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนสำหรับครูเป็นต้นแบบจำนวน 5 ชุด นำไปทดลองใช้ครั้งแรกกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำผลการทดลองใช้ปรับปรุงชุดการสอนเป็นต้นแบบ นำชุดการสอนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับผู้เรียนกลุ่มย่อย นำผลการทดลองไปปรับปรุงชุดการสอนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง นำชุดการสอนที่ปรับปรุงครั้งสุดท้ายไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนิสิตปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 15 คน ใช้เวลาในการทดลองหาประสิทธิภาพรวม 28 คาบ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม 14 สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 86.74/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/56
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2545_008.pdf4.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น