กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/555
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) พ.ศ. 2545 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The evaluation study of 2545 b.e. bachelor's degree curriculum of the faculty of fine and applied arts, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นพดล ใจเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา - - หลักสูตร - - การประเมิน
หลักสูตร - - การประเมิน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) พ.ศ.2545 ของคณะศิลปกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร จำนวน 20 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง อาจารย์จำนวน 24 คนจากการสุ่มอย่างง่าย นิสิต จำนวน 350 คน ได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ และประชาชน จำนวน 30 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินหลักสูตร แบบสอบถามและแบบสำรวจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ผลจากการประเมินองค์ประกอบด้านบริบท จุดมุ่งหมายของหลักสูตรยังสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 2)ผลกาประเมินองค์ประกอบด้านปัจจัยเบื้องต้นแต่ละด้านส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 3)ผลการประเมินองค์ประกอบด้านกระบวนการ ทุกเนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4)ผลการประเมินองค์ประกอบด้านผลผลิต ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปกรรมสาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและคุณลักาณะของนิสิตตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/555
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น