กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/544
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมของโลหะหนักบางชนิดบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Behaviour of some heavy metals in Bangpakong River estuary
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา ภาณุตระกูล
ฉลวย มุสิกะ
ไพฑูรย์ มกกงไผ่
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: มลพิษทางน้ำ
โลหะหนัก
แม่น้ำบางปะกง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาพฤติกรรมของโลหะ Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb และ Zn ในแม่น้ำบางปะกงในฤดูแล้ง (มีนาคม 2543) และฤดูฝน (กรกฎาคม 2543) พบว่าทั้งสองฤดูโลหะทุกตัวมีพฤติกรรมแบบไม่อนุรักษ์ โดยมีค่า KD ของโลหะที่ทำการศึกษาในครั้งนี้มีลำดับดังนี้ Fe > Mn > Pb > Zn > Ni > Cu > Cd ในฤดูแล้ง และ Fe > Mn > Pb > Zn > Pb > Ni > Cu > Cd ในฤดูฝน พฤติกรรมการแพร่กระจายของโลหะหนักในแม่น้ำบางปะกงถูกควบคุมโดยการชะล้างโลหะจากแผ่นดิน ลักษณะทางอุทกวิทยาปริมาณน้ำท่า การขึ้นลงของน้ำทะเล และการตกตะกอนร่วมของโลหะอื่น ๆ กับ Fe-Mn-Oxides และ Fe-Mn-Carbonate อย่างไรก็ตามขบวนการทางชีวภาพก็มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของแคดเมียม ระดับความเข้มข้นของโลหะหนักที่ตรวจพบได้ในการศึกษาครั้งนี้ ยังอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ของไทย แต่มีแนวโน้นที่มีการปนเปื้อนในระดับที่สูงขึ้นของโละหะ Cd, Cu, Ni, Pb และ Zn จากเดิมที่เคยมีการศึกษามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่มากบริเวณปากแม่น้ำ มากกว่า 70% โละหะหนักทุกตัวที่ทำการศึกษาในครั้งนี้อยู่ในรูปของตะกอนแขวนลอยยกเว้นแคดเมียม ซึ่งมีค่าประมาณ 40 % ดังนั้นรูปแบบที่สำคัญของโลหะที่มีการขนถ่ายจากแม่น้ำบางปะกงออกสู่อ่าวไทยจึงอยู่ในรูปของตะกอนแขวนลอย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/544
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น