กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5419
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationship between meaningful work and organization commitment among private school teachers in rayong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
ธารปาง ต.วิเชียร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ
ครู
โรงเรียนเอกชน --ระยอง
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อโรงเรียนและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายกับความผูกพันต่อโรงเรียน บุคลากร โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง จำนวน 140 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน(Independent samples t test) การทดสอบค่าเอฟ (F-Test)และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์(Simple  correlation coefficient)  ของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมีการรับรู้คุณค่าในการทำงานโดยรวมและรายด้านในระดับมากที่สุดโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความหมายทางบวกของงาน ด้านแรงจูงใจที่ดีในการทำงานและด้านการสร้างความหมายผ่านการทำงานครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมีความผูกพันในองค์การโดยรวมและรายด้านในระดับมากที่สุดโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ความผูกพันต่องค์การด้านความรู้สึก และความผูกพันต่อองค์การด้านความต่อเนื่องเมื่อการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันรวมทั้งพบว่างานที่มีความหมายสัมพันธ์เชิงบวกความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5419
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61920162.pdf2.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น