กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/541
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒานาเด็กเล็กในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting development of the pre-schooler in child development centre in Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จินตนา วัชรสินธุ์
มณีรัตน์ ภาคธูป
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พัฒนาการของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - ชลบุรี
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2538
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและปัจจัยที่มีผลต่อระดับพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2538 จำนวน 133 คน และผู้ปกครองจำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบพัฒนาการ DDST (Denver Developmental Screening Test) และแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และหาค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เด็กก่อนวัยเรียนที่มารดามีปฏิสัมพันธ์กับบุตรต่างกัน มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน มีคะแนนพัฒนาการโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 เด็กก่อนวัยเรียนที่คลอดต่างกันมีคะแนนพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และเด็กก่อนวัยเรียนที่มารดาอายุต่างกัน รายได้ครอบครัวต่างกัน มีคะแนนพัฒนาการด้านภาษาและการได้ยิน ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยที่ไม่พบความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ เพศของเด็ก ลำดับที่การเกิด ภาวะสุขภาพ การศึกษาของบิดา สถานภาพสมรส สถานภาพการทำงาน จำนวนบุตร ลักษณะครอบครัวและรายได้ครอบครัว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/541
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_242.pdf2.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น