รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 6 of 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การศึกษาเปรียบเทียบการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้า ไปปฏิบัติในจังหวดัภาคตะวันออกเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกกิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2549นโยบายของรัฐและกฎหมายคาสิโนในประเทศไทยวิชัย ดีรอด; ยุทธพงษ์ นฤนรเศรษฐ; อรพิน กาบสลับ; จันจิรา จูฑะศร; เบญญรัสมิ์ พิริยะกิจจา, และอื่นๆ
2549ระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโนประกาศิต เจริญยิ่ง; นพรัตน์ สุวรรณโชติ; โกศล ชัยสวัสดิ์; คณิน ถูกมี; ศิรินทิพย์ ทองย้อย, และอื่นๆ
2547ทัศนะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสุทธนู ศรีไสย์; สุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2552การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; โกวิท กระจ่าง; นนทวัฒน์ สุขผล; จีรศักดิ์ สุขแก้ว; ฉวีวรรณ ไกรวาส, และอื่นๆ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 6 of 6