Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 11
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับโครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ธราพงษ์ การกระโทก
2546การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการแก้ระบบสมการโดยใช้สื่อกระดานกราฟแม่เหล็กกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2564การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมสองภาษาศุภชัย สมนวล
2561การทดสอบความถนัดทั้ง ๗ (พหุปัญญา)เพื่อเลือกแผนการเรียนระดับ ม.๔พัชรา มานะศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2544รูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาครวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2563การพัฒนาชุดการสอนแบบ Active learning โดยใช้เทคนิค SQ3R เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2564การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมอังกฤษ - สังคมทิพยาภา มานะสม
2555คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอุดม รัตนอัมพรโสภณ; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; พิมพ์พร สรผาสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาอิทธิเดช น้อยไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2547การจัดทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้แบบบูรณาการอิทธิเดช น้อยไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"