กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3825
ชื่อเรื่อง: การทดสอบความถนัดทั้ง ๗ (พหุปัญญา)เพื่อเลือกแผนการเรียนระดับ ม.๔
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Using Multiple Intelligence test in order to choose an appropriate track on grade 10
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรา มานะศิลป์
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คำสำคัญ: ทฤษฎีพหุปัญญา
การวัดความถนัดทางการเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงงานทางการวิจัยในฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการนาทฤษฎีพหุปัญญา โดยการนำแบบทดสอบความถนัดทั้ง 7 ด้าน ของ ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ มาทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” จากนั้นนำผลการทดสอบที่ได้ไปประมวลผลหาค่าเฉลี่ยของแต่ละห้อง และค่าเฉลี่ยรวมในลำดับถัดไปว่านักเรียนมีปัญญาหรือความถนัดด้านใดสูงที่สุด งานวิจัยนี้ยังต้องการให้นักเรียนนำผลการทดสอบที่ได้ไปเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกสายการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนนักวิจัยจะนำผลค่าเฉลี่ยรวมทั้งโรงเรียนมาเป็นสถิติเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3825
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_323.pdf2.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น