กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5095
ชื่อเรื่อง: กระบวนการพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายวัสดุ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุลธรา ชื่นศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: การเบิก-จ่าย
คลังพัสดุ - - การจัดการ
พัสดุ
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด: คู่มือการปฏิบัติงานกัระบวนการพัฒนาระบบการเบิก - จ่ายวัสดุ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึง การควบคุมบัญชีวัสดุตั้งแต่ขั้นตอน การรับวัสดุ การเบิกจ่ายให้กับผู้ใช้งาน การลงลงบัญชีวัสดุ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๓ มาตรา ๑๑๒ – ๑๑๓ การควบคุมและเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนตรงตามทะเบียนคุมวัสดุ โคยการใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาการทำงานของระบบการเบิก-จ่ายวัสดุ แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการในระบบ GFMIS
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5095
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:เอกสารคู่มือ (Manual Documents)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
AHS_Kultara.pdf2.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น