กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5095
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกุลธรา ชื่นศิริ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์th
dc.date.accessioned2023-01-18T03:48:17Z
dc.date.available2023-01-18T03:48:17Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5095
dc.descriptionคู่มือการปฏิบัติงานกัระบวนการพัฒนาระบบการเบิก - จ่ายวัสดุ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึง การควบคุมบัญชีวัสดุตั้งแต่ขั้นตอน การรับวัสดุ การเบิกจ่ายให้กับผู้ใช้งาน การลงลงบัญชีวัสดุ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๓ มาตรา ๑๑๒ – ๑๑๓ การควบคุมและเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนตรงตามทะเบียนคุมวัสดุ โคยการใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาการทำงานของระบบการเบิก-จ่ายวัสดุ แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการในระบบ GFMISth
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการเบิก-จ่ายth_TH
dc.subjectคลังพัสดุ - - การจัดการth_TH
dc.subjectพัสดุth_TH
dc.titleกระบวนการพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายวัสดุ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeBookth_TH
dc.author.emailkultara@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:เอกสารคู่มือ (Manual Documents)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
AHS_Kultara.pdf2.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น