บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 8 of 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)สุภาวดี เพชรชื่นสกุล; นิสาชล กาญจนพิชิต
2566การประเมินคุณภาพบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ LibQUAL+TMอุฬาริน เฉยศิริ; นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์
2554ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการสารสนเทศสำนักหอสมุดวงเดือน เจริญ
2553การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการหนังสือภาษาไทยในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาธิดาพร สายทะโชติ
2553การใช้สารสนเทศบนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอุฬาริน เฉยศิริ
2545การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวันทนา กิติศรีวรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2543ISO 9002 กับงานห้องสมุด: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาวันทนา กิติศรีวรพันธุ์; สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
2550การบริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวงเดือน เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 8 of 8