เอกสารคู่มือ (Manual Documents) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 15 of 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566กระบวนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในระดับชำนาญการ กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพานุจรี วิจิตรบรรจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2565คู่มือการทำลายหนังสือของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีอำภา ชัยเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. สำนักงานอธิการบดี
2561กระบวนการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการสุภาภร คำเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2566กระบวนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาพิมกานติ์ดา แนบเชย
2561การจัดทำหนังสือนำต่ออายุวีซ่าสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศจิรัฎฐ์ ทวนดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2563กระบวนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดีรสวันต์ ดาระดาษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2564การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์เมธิน ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2563กระบวนการลาศึกษาต่อภายในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดีศศิธร ธรรมคำภีร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2564กระบวนการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาอภิสิทธิ์ โคตะนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. สำนักงานอธิการบดี
2562กระบวนการการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการเสนอหนังสือต่อผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพาอัญชิษฐา ขอสินกลาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2563กระบวนการจัดทำบัตรข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาภาวิดา ธนกุลแก้วจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2563กระบวนการจัดทำการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพาวิไลลักษณ์ เสริมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2562กระบวนการการขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระวีวรรณ สุนทรส; มหาวิทยาลัยบูรพพา. สำนักงานอธิการบดี
2564กระบวนการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาไพศาล ริมชลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2564กระบวนการส่งบทความผ่านระบบ EasyChair สำหรับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาคมสันต์ เอี่ยมวิไล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 15 of 15