รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 7 of 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การวิเคราะห์ความอยู่รอดจากการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาอริสฬา เตหลิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2560ปัจจัยและการพัฒนาการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีดลชญา ธิติชัยกวิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2562กระบวนการสนับสนุนการปรับระดับขั้นงานลูกจ้างประจำวัชราภรณ์ ใบยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2561การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการอริสฬา เตหลิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. กองทะเบียนและประมวลวัดผลการศึกษา
2550โครงการจัดทำแผนระยะยาว ภาคประชาชนและท้องถิ่น (พื้นที่ภาคตะวันออก)มหาวิทยาลัยบูรพา
2549ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาสุธีร์ เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2551เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549สหัทยา รัตนะมงคลกุล; เสาวณีย์ สำราญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. กองบริการการศึกษา
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 7 of 7