Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 12
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยรชฏ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การรวบรวมองค์ความรู้ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2562การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพื้นที่จังหวัดระยองศิริญญา วิรุณราช; สมชาย โตศุกลวรรณ์
2553การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ประเทศไทยศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; พินิจ จริตงาม; สามารถ ดีพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชังตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ขนิษฐา ดวงชื่น; สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน; กชพร นรมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557แรงจูงใจ พฤติกรรม และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียธนกฤต ยิ่งยง; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การเคลื่อนไหวทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวแบบ OUTBOUNDสุชนนี เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการของน้ำพุร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อรชา สกุลสิงห์; ยิ่งยศ โชคชัยวรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : วนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรพต วิรุณราช; กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์; เริ่ม ใสแจ่ม; รัตนา โมลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางการศึกษาลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบริเวณพื้นที่ชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีภัทรี ฟรีสตัด; ยิ่งยศ โชคชัยวรรัตน์; พรพรรณ ชิดเชื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์