Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-5 จากทั้งหมด 5
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560เทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta)จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; วิรชา เจริญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561ประสิทธิภาพของแอคติโนมัยซีททะเลในการผลิตเอนไซม์เพื่อบำบัดเสียณิษา สิรนนท์ธนา; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; มะลิวัลย์ คุตะโค; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2562ผลของความเค็ม และปริมาณไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโต, รูปแบบของกรดไขมัน และปริมาณแคโรทีนอยด์ ในสาหร่ายขนาดเล็กกลุ่มไดอะตอมอมรรัตน์ กนกรุ่ง; ณิษา สิรนนท์ธนา; สุพัตรา ตะเหลบ; คคนางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2560เทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta)จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; วิรชา เจริญดี; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2560การเลี้ยงกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta) ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นทดแทนการเลี้ยงด้วยดาวแดงมีชีวิต (Linckia Multifora)จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; ศิริวรรณ ชูศรี; ธนกฤต คุ้มเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล