Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-2 จากทั้งหมด 2
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550ผลของปริมาณไนโตรเจนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Isochrysis galbana) ต่อปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายและอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนอมรรัตน์ ชมรุ่ง; จารุนันท์ ประทุม; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551การสะสมสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยไพฑูรย์ มกกงไผ่; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; พิชาญ สว่างวงศ์; กานต์พิชชา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล