Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-3 จากทั้งหมด 3
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนในธรรมชาติศิริวรรณ ชูศรี; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วิรชา เจริญดี; สมรัฐ ทวีเดช; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2560เทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta)จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; วิรชา เจริญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2560เทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta)จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; วิรชา เจริญดี; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล