กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3658
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนในธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Life cycle of the jellyfish Catostylus sp
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวรรณ ชูศรี
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
วิรชา เจริญดี
สมรัฐ ทวีเดช
วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: แมงกะพรุน
วงจรชีวิตสัตว์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนถ้วย Catostylus townsendi (Mayer, 1915) ใน ธรรมชาติตั้งแต่ระยะไซพิสโตม่า (Scyphistoma) หรือโพลิป (Polyp) จนถึงระยะที่มีรูปร่างแบบ เมดูซ่า (Medusa) บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด ทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 สถานี คือ คลองไม้รูด คลองเขาล้าน และคลองมะนาว สถานีละ 2 จุด คือ ในทะเล (บริเวณปากคลอง) และในคลอง ทำการออกเก็บตัวอย่างเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี 2015 ถึงเดือนกันยายน ปี 2016 ความถี่ในการออกเก็บตัวอย่างทุก ๆ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง ทำการเก็บตัวอย่างระยะไซพิสโตม่า โดยใช้วัสดุล่อการลงเกาะ 4 ชนิด คือ ไม้ไผ่ เปลือกหอยนางรม แผ่นคอนกรีตอัดสำเร็จ และแผ่น กระจก ขนาดของวัสดุ (กว้าง x ยาว) 4 x 4 เซนติเมตร นำมาผูกติดกับแท่น ตามระดับความลึกของ น้ำทะเล 3 ระดับ คือ ผิวน้ำ กลางน้ำ และพื้นน้ำ และทำการเก็บตัวอย่างระยะ ไซพิสโตม่า โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตาข่าย 300 ไมโครเมตร ลากในแนวดิ่ง และแนวนอน และระยะที่มีรูปร่างแบบ เมดูซ่า จะทำการเก็บตัวอย่างโดยใช้สวิง ขนาดตาข่าย 1 มิลลิเมตร ในการเก็บตัวอย่าง ผลการศึกษา การใช้วัสดุล่อการลงเกาะของไซพิสโตม่า พบว่าทุกชุดของวัสดุล่อการลงเกาะ และทุกชุดสถานีไม่พบการลงเกาะของไซพิสโตม่าแมงกะพรุนถ้วย การเก็บตัวอย่างระยะเอฟิร่า และระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2015 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2016 ไม่พบเอฟิร่าและระยะที่มีรูปร่าง แบบเมดูซ่าในทุกชุดสถานี แต่พบระยะเอฟิร่าและระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่าในเดือนกันยายน ปี 2016 โดยพบเอฟิร่าจำนวน 2 ตัวบริเวณในคลองไม้รูด และพบการรวมตัวของระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่า บริเวณปากคลองมะนาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่ม 4.3±1.2 เซนติเมตร น้ำหนัก 50.2±3.2 กรัม และไม่พบการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ (Gonad)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3658
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_001.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น