รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 46
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566ตัวแบบความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคกับความตั้งใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยทัศนคติต่อราคาและความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมสมบัติ ธำรงสินถาวร
2564การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกมลวรรณ รอดหริ่ง
2564การทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ผลตอบแทนหลักทรัพย์ และสมมติฐาน ตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวได้ราเมศวร์ คุณวรรณพงษ์
2565การศึกษาระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชนท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกวรรณภา อุดมผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ภูมิทัศน์บริการออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความภักดีแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยในธุรกิจตัวกลางการจองที่พักออนไลน์จิตรลดา ปิ่นทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ กรณีศึกษาโรงแรมบูติคในเขตพัทยาธินิกานต์ สังข์สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563การศึกษาความสะดวกของสายการบินที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงการควบคุมจิราภา พึ่งบางกรวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564การศึกษาผลกระทบของมาตรการจัดทำบัญชีชุดเดียวที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปุณณภา สอนดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563การประเมินหลักสูตรและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์; ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทางการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเพราพรรณ เสาะแสวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2560การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทลงทุนข้ามชาติในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโนกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณภา ลือกิตินันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2560การพัฒนารูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณภัค ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอิสราภรณ์ ทนุผล; กมลวรรณ รอดหริ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559การศึกษาความเป็นไปได้การจัดการเชิงกลยุทธ์ตลาดแบบดั้งเดิมของไทย หนองมนโมเดลเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความรู้เกี่ยวกับข้าวหลาม ความต้องการ และความตั้งใจซื้อซ้ำข้าวหลามจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีของผู้บริโภควุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดข้าวหลาม จากตลาดหนองมน บางแสน จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศกิตติภัทท์ ปรีดาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558ความพึงพอใจของนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการศึกษาดูงานรายวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงานธนภณ นิธิเชาวกุล; กีรติกร พุฒิวิญญู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 46