กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/463
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการจัดการสมรรถนะของบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สรร กลิ่นวิชิต
เวธกา กลิ่นวิชิต
มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ - - การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - ข้าราชการและพนักงาน
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/463
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น