กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4590
ชื่อเรื่อง: การคัดแยกและจำแนกยีสต์สะสมไขมันสูงจากดินบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Isolation and identification of oleaginous yeasts from soils at Bang Phra Reservoir, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศศิวิมล ชมชื่น
มนัสวี อากรนาค
พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
คำสำคัญ: ยีสต์สะสมไขมันสูง
ยีสต์
ไขมัน
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ไขมันจากยีสต์สะสมไขมันสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านรวมทั้งการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจ ในปัจจุบัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยก และจัดจำแนกยีสต์ที่มีศักยภาพในการสะสมไขมันสูงจากดินที่เก็บรวบรวมจากบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี พบว่าสามารถคัดแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 39 ไอโซเลท และเมื่อนำยีสต์ทั้งหมดมาคัดกรองการสะสมไขมันด้วยวิธี Nile red fluorescence assay และตรวจสอบการสะสมไขมันของยีสต์ด้วยวิธีย้อมสี Sudan Black B พบว่ามียีสต์ 8 ไอโซเลท ได้แก่ I2, J1, J2, J5, L1, L4, M2 และ O3 ที่มีศักยภาพในการสะสมไขมันสูง เมื่อนำยีสต์ทั้ง 8 ไอโซเลทมาจัดจำแนกด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS1-5.8S rDNA-ITS2 ร่วมกับการวิเคราะห์สายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ พบว่ายีสต์ไอโซเลท I2, J5 และ L1 จัดจำแนกได้เป็น Candida tropicalis ยีสต์ไอโซเลท J1 และ M2 จัดจำแนกได้เป็น Cyberlindnera sp. ยีสต์ไอโซเลท J2 และ O3 จัดจำแนกได้เป็น Schwanniomyces vanrijiae var. vanrijiae ในขณะที่ยีสต์ไอโซเลท L4 จัดจำแนกได้เป็น Schwanniomyces sp. โดยยีสต์ ทั้ง 3 จีนัสจัดอยู่ในไฟลัมเดียวกันคือ Ascomycota และแบ่งออกเป็น 2 แฟมิลี โดย Candida กับ Schwanniomyces จัดอยู่ในแฟมิลีเดียวกัน คือ Debaryomycetaceae และ Cyberlindnera จัดอยู่ในแฟมิลี Phaffomycetaceae งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าดินเป็นแหล่งอาศัยที่น่าสนใจของยีสต์ที่มีศักยภาพในการสะสมไขมันสูง อีกทั้งให้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำยีสต์ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4590
ISSN: 2351-0781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n2p886-906.pdf1.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น