กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4485
ชื่อเรื่อง: การประดิษฐ์สื่อแทนความรักระหว่างมนุษย์และสุนัข
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The object invention to represent the love
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุลชาณัช เติมประยูร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สื่อแทนความรัก
ทัศนศิลป์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการสร้างสรรค์ชุด “การประดิษฐ์ สื่อแทนความรักระหว่างมนุษย์และสุนัข” เป็นการศึกษาทดลองการใช้ขนสุนัขในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์โดยอาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง ผ่านมุมมองและประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เกิดจากความกลัวการสูญเสียสุนัขอันเป็นที่รักด้วยการบันทึกความทรงจำจากการสัมผัสเส้นขนสุนัขที่หลุดร่วงในทุกวัน โดยใช้กระบวนการสะสมขนของสุนัขของข้าพเจ้าที่ชื่อ มะขาม จากการหวีขนและการสัมผัสขนมะขามเป็นเวลา 2 ปี เส้นขนที่หลุดร่วงไร้ค่าถูกนำมาใช้สื่อสารแทนสัญลักษณ์แห่งความรัก ความเอาใจใส่ระหว่างเจ้านายและสัตว์ โดยการนำกลุ่มก้อนขนที่หลุดร่วงมาประกอบเป็นผลงานกระเป๋าสะพายผู้หญิงเปรียบสเหมือนการบันทึกเรื่องราวในอดีตระหว่างเจ้านายและสุนัขที่เลือนหายไปให้กลับเป็นรูปร่างขึ้นใหม่อีกครั้ง
รายละเอียด: ทุนอุดหนุนโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์ / งานออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4485
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_196.pdf5.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น