กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4467
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้ำไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biodiversity of sea urchins (Echinoidea, echinodermata) in Thai waters
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: เม่นทะเล
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการสำรวจ ทบทวนเอกสารอ้างอิง รวมไว้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลที่มีรายงานว่าอยู่ในน่านน้ำไทยทั้งหมดจำนวน 9 อันดับ 21 วงศ์ 52 สกุล 68 ชนิด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำการสำรวจและการเก็บข้อมูลตัวอย่างภาคสนาม ศึกษาตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์อ้างอิงของแหล่งข้อมูลในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ และทำการจำแนกชนิดและตรวจสอบรายชื่อ ชื่อพ้อง พบเม่นทะเลที่พบในน่านน้ำไทยมีจำนวนลดลงเหลือ 7 อันดับ 19 วงศ์ 40 สกุล 53 ชนิด ในจำนวนนี้เม่นทะเลที่พบมีการแพร่กระจายอยู่เฉพาะในฝั่งทะเลอันดามัน 26 ชนิด เฉพาะในอ่าวไทย 13 ชนิด และทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย 29 ชนิด อย่างไรก็ตามสัตว์กลุ่มเม่นทะเลที่พบเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ทะเลตามชายฝั่งทะเลและน้ำทะเลไม่ลึก รายชื่อสัตว์กลุ่มเม่นทะเลที่พบมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลจำนวน 2 สกุล ได้แก่ Prionocidaris verticillata (Lamarck, 1816) เป็น Plococidaris verticillata (Lamarck, 1816) และสกุล Echinodiscus auritus (Leske, 1778) และ Echinodiscus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) เปลี่ยนเป็น Sculpsitechinus auritus (Leske, 1778) และ Sculpsitechinus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) ตามลำดับ เม่นหัวใจ Maretia ovata (Leske, 1778) เป็นชื่อพ้องของ Maretia planulata (Lamarck, 1816) มีการจำแนกชนิดคลาดเคลื่อนหลายชนิด ตัวอย่างเช่น Temnotrema reticulatum (Mortensen in de Meijere, 1904) แก้ไขเป็น Temnotrema siamense (Mortensen, 1904) นอกจากนี้ยังพบเม่นทะเล Colobocentrotus (Podophora) atratus (Linnaeus, 1758) ซึ่งเคยมีรายงานในน่านน้ำไทยแต่ในปัจจุบันไม่พบในประเทศไทยแล้ว
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4467
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_164.pdf11.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น