กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4467
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุเมตต์ ปุจฉาการ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลth
dc.date.accessioned2022-06-21T07:11:47Z
dc.date.available2022-06-21T07:11:47Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4467
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560th_TH
dc.description.abstractจากการสำรวจ ทบทวนเอกสารอ้างอิง รวมไว้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลที่มีรายงานว่าอยู่ในน่านน้ำไทยทั้งหมดจำนวน 9 อันดับ 21 วงศ์ 52 สกุล 68 ชนิด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำการสำรวจและการเก็บข้อมูลตัวอย่างภาคสนาม ศึกษาตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์อ้างอิงของแหล่งข้อมูลในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ และทำการจำแนกชนิดและตรวจสอบรายชื่อ ชื่อพ้อง พบเม่นทะเลที่พบในน่านน้ำไทยมีจำนวนลดลงเหลือ 7 อันดับ 19 วงศ์ 40 สกุล 53 ชนิด ในจำนวนนี้เม่นทะเลที่พบมีการแพร่กระจายอยู่เฉพาะในฝั่งทะเลอันดามัน 26 ชนิด เฉพาะในอ่าวไทย 13 ชนิด และทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย 29 ชนิด อย่างไรก็ตามสัตว์กลุ่มเม่นทะเลที่พบเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ทะเลตามชายฝั่งทะเลและน้ำทะเลไม่ลึก รายชื่อสัตว์กลุ่มเม่นทะเลที่พบมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลจำนวน 2 สกุล ได้แก่ Prionocidaris verticillata (Lamarck, 1816) เป็น Plococidaris verticillata (Lamarck, 1816) และสกุล Echinodiscus auritus (Leske, 1778) และ Echinodiscus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) เปลี่ยนเป็น Sculpsitechinus auritus (Leske, 1778) และ Sculpsitechinus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) ตามลำดับ เม่นหัวใจ Maretia ovata (Leske, 1778) เป็นชื่อพ้องของ Maretia planulata (Lamarck, 1816) มีการจำแนกชนิดคลาดเคลื่อนหลายชนิด ตัวอย่างเช่น Temnotrema reticulatum (Mortensen in de Meijere, 1904) แก้ไขเป็น Temnotrema siamense (Mortensen, 1904) นอกจากนี้ยังพบเม่นทะเล Colobocentrotus (Podophora) atratus (Linnaeus, 1758) ซึ่งเคยมีรายงานในน่านน้ำไทยแต่ในปัจจุบันไม่พบในประเทศไทยแล้วth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectเม่นทะเลth_TH
dc.titleความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้ำไทยth_TH
dc.title.alternativeBiodiversity of sea urchins (Echinoidea, echinodermata) in Thai watersen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailsumaitt@buu.ac.thth_TH
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeBased on a review of the literature review, echinoid specimens reported in Thai Waters were 9 Orders, 19 families, 52 genera and 68 species. However, when surveying and collecting field samples, study specimens from reference museums of sources in educational institutes and agencies, and classify and examine the list of echinoid found in Thai Waters have decreased to 7 Orders, 19 families, 40 genera and 53 species. Of these, 25 species of echinoids were found only in the Andaman Sea and 13 only in the Gulf of Thailand, and 29 species found in the Andaman Sea and the Gulf of Thailand. Almost all echinoids were shallow water. List of sea urchins found with 2 genera changed such as Prionocidaris verticillata (Lamarck, 1816) เป็น Plococidaris verticillata (Lamarck, 1816) และสกุล Echinodiscus change to Sculpsitechinus. Maretia ovata is the synonym of Maretia planulata. Some specimens were corrected such as Temnotrema reticulatum (Mortensen in de Meijere, 1904) แก้ไขเป็น Temnotrema siamense (Mortensen, 1904). Finally, from the study show some species had been lost form Thai Water such as, Colobocentrotus (Podophora) atratus (Linnaeus, 1758).en
dc.keywordสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_164.pdf11.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น