กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/446
ชื่อเรื่อง: โรคและพาราสิตของปลาทะเลที่ตรวจพบในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วนิดดา คมเวช
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลา - - โรค
ปลาทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/446
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น