กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4418
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลความลึกพื้นทะเลคุณภาพสูงของอ่าวไทยและทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A high quality bathymetric data of the gulf of Thailand and andaman sea in the area of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เผชิญโชค จินตเศรณี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: อ่าวไทย
ทะเลอันดามัน - - ไทย
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ข้อมูลความลึกพื้นมหาสมุทรทั่วไป (The GEneral Bathymetric Chart of the Oceans 30 arc-second, GEBCO30) ความละเอียด 926 เมตร ที่ถูกเผยแพร่เมื่อ ค.ศ. 2015 ในอ่าวไทยและในทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย ถูกปรับแก้ความถูกต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อ่านได้จากแผนที่เดินเรือ (Digitized Navigation Charts, DNC) จำนวนรวมทั้งสิ้น 75 ระวาง ซึ่งสำรวจและเผยแพร่โดยกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตามมาตรฐาน IHO S-44 (2008) ด้วยชุดคำสั่งในโปรแกรม The Generic Mapping Tools (GMT) ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลที่ถูกปรับแก้ความถูกต้องแล้ว (Corrected GEBCO30) ของอ่าวไทยยังมีค่าความคลาดเคลื่อนข้อมูลบริเวณชายฝั่ง ด้วยเหตุนี้ ข้อมูล DNC จึงถูกนำมาใช้ร่วมกับข้อมูล Corrected GEBCO30 ข้อมูลค่าความถูกต้องในแนวลึกที่เชื่อมั่นได้ร้อยละ 95 (Maximum allowable Total Vertical Uncertainty, TVU 95% confidence level) มากที่สุดร้อยละ 99.95 ของข้อมูลบริเวณพื้นที่ B (อ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์ถึงเกาะจวง) และค่าน้อยที่สุดร้อยละ 97.76 ของข้อมูลบริเวณพื้นที่ A (อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะจวงถึงเกาะกง) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่รวมกันระหว่าง DNC, Corrected GEBCO30 พื้นที่ A ถึงพื้นที่ F มีค่า SD ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของความลึกน้ำ ข้อมูลความลึกในทะเลอันดามันในเขตประเทศไทยที่ถูกปรับแก้ความถูกต้องแล้ว ร้อยละ 100.00 แสดงความคลาดเคลื่อน ต่ำกว่า 20 เมตร และข้อมูลความลึก Corrected GEBCO30 ร้อยละ 100.00 แสดงค่า TVU 95% confidence level ต่ำกว่า 1 เมตร การรวมข้อมูล ความลึกในบริเวณอ่าวไทย ระหว่างข้อมูล GEBCO30 ที่ปรับแก้ความถูกต้องของทุกพื้นที่ศึกษากับข้อมูล GEBCO30 ในอ่าวไทย พบว่าข้อมูลร้อยละ 95.38 อยู่ในช่วงที่มีค่า THU 95% confidence level ข้อมูลร้อยละ 92.96 อยู่ในช่วงที่มีค่า TVU 95% confidence level และข้อมูลร้อยละ 100.00 อยู่ในช่วงที่มีค่า SD  1% of water depth และเมื่อรวมข้อมูลความลึกทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย ระหว่างข้อมูล GEBCO30 ที่ปรับแก้ความถูกต้องของทุกพื้นที่ศึกษาในบริเวณกับข้อมูล GEBCO30 ในทะเลอันดามัน แล้วพบว่าข้อมูลร้อยละ 88.91 อยู่ในช่วงที่มีค่า TVU 95% confidence level และข้อมูลร้อยละ 95.61 อยู่ในช่วงที่มีค่า SD  1% of water depth
รายละเอียด: ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4418
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_115.pdf3.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น