กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4387
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors and behaviors affecting the selection on training services of Computer Center, Prince of Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์
คำสำคัญ: การฝึกอบรม
การสัมมนา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาพฤติกรรม ของพนักงานที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกใช้บริการวิชาการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัทเอกชนและพนักงานราชการในเขตจังหวัดชลบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยจัดส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทดสอบสมมติฐานด้วย t - test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทำงานในหน่วยงานเอกชน มีระดับรายได้ 30,001 – 40,000 บาท โดยระยะเวลาในการทำงาน 5 – 10 ปี ซึ่งเมื่อสนใจที่จะเข้าร่วมอบรมหน่วยงานที่ตนเองสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าลงทะเบียน โดยจะมีงบประมาณในการอบรม 1,500 – 2,000 บาท ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ทำงาน รายได้ ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณในการอบรม แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พฤติกรรมของพนักงาน ได้แก่ ช่องทางการรับสมัคร ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอบรม เหตุผลในการเข้าร่วมอบรม และแหล่งในการหาข้อมูลอบรมต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นจำนวนวันที่เหมาะสมในการอบรม และความถี่ในการเข้าร่วมอบรม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านค่าใช้จ่ายในการอบรม ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน/ วิทยากร ด้านขั้นตอน/ ระยะเวลาในการให้บริการ และด้านลักษณะของสถาบันที่มีผลกับเหตุผลการเลือกใช้บริการวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รายละเอียด: งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่สัญญา 001/2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4387
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_091.pdf984.92 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น