กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4387
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์th
dc.date.accessioned2022-05-24T09:01:17Z
dc.date.available2022-05-24T09:01:17Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4387
dc.descriptionงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่สัญญา 001/2562th_TH
dc.description.abstractการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาพฤติกรรม ของพนักงานที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกใช้บริการวิชาการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัทเอกชนและพนักงานราชการในเขตจังหวัดชลบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยจัดส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทดสอบสมมติฐานด้วย t - test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทำงานในหน่วยงานเอกชน มีระดับรายได้ 30,001 – 40,000 บาท โดยระยะเวลาในการทำงาน 5 – 10 ปี ซึ่งเมื่อสนใจที่จะเข้าร่วมอบรมหน่วยงานที่ตนเองสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าลงทะเบียน โดยจะมีงบประมาณในการอบรม 1,500 – 2,000 บาท ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ทำงาน รายได้ ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณในการอบรม แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พฤติกรรมของพนักงาน ได้แก่ ช่องทางการรับสมัคร ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอบรม เหตุผลในการเข้าร่วมอบรม และแหล่งในการหาข้อมูลอบรมต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นจำนวนวันที่เหมาะสมในการอบรม และความถี่ในการเข้าร่วมอบรม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านค่าใช้จ่ายในการอบรม ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน/ วิทยากร ด้านขั้นตอน/ ระยะเวลาในการให้บริการ และด้านลักษณะของสถาบันที่มีผลกับเหตุผลการเลือกใช้บริการวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05th_TH
dc.description.sponsorshipสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการฝึกอบรมth_TH
dc.subjectการสัมมนาth_TH
dc.titleปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeFactors and behaviors affecting the selection on training services of Computer Center, Prince of Burapha Universityen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailthitirat@buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThe study of Factors and Behaviors Affecting the Selection on Training Services of Computer Center of Burapha University aimed to study the important factors affecting the selection on training services of Computer Center of Burapha University, to study employee behavior affecting the selection on training services of Computer Center of Burapha University and to analyze the difference of Factors Affecting the Selection on Training Services of Computer Center of Burapha University. The samples were company employee and government employee in Chonburi province. An instrument applied in data collection was questionnaire which had distributed to 400 samples. The researcher analyzed data by using SPSS and Statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation. Hypothesis testing with t – test and Analysis of variance (ANOVA). The research result found that Personal factor of most respondents were female, age between 30 -39 years, education level of Bachelor’s degree, most work in company, income level of 30,001 – 40,000 baht and working period of 5 – 10 years. When they interested to attend the training, their organization shall responsible for the registration fee with a training budget of 1,500 – 2,000 baht. Personal factors such as sex, age, education level, workplace, income, working period and training budget different effects on several selections of training services at statistical significance of .05 except the person responsible for the expenses. Employee behaviors such as application channel, the right time of training, the reason of attention training and source of training information different effects on several selections of training services at statistical significance of .05 except the right time of training and the frequency of attention training. Marketing mix factors such as Product, training expenses, place, promotion, staff/lecturer, procedure/service period and Characteristics of Institution affect the reasons of several selections of training services at statistical significance of .05en
dc.keywordสาขาการศึกษาth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_091.pdf984.92 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น